Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2017

euphoriaa
Wiesz co jest twoją największą wadą? Uważasz, że jesteś przeciętna.
Reposted fromM-M M-M viaucieknijmi ucieknijmi

October 08 2017

euphoriaa
Teraz już wiedziałam, że im większą miłością kobieta darzy mężczyznę, tym wyższą cenę przychodzi jej za to zapłacić.
— Laila Shukri – "Byłam służącą w arabskich pałacach"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

October 07 2017

1265 8f37

See more at: http://sh.st/pMSd2

euphoriaa

Chce by nigdy się nie pojawił

4133 b35b 500

wzruszenia:

Wysokie Obcasy Extra, maj 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl